OZ TRENČIANSKY ÚTULOK nerobí odchyt psov ani mačiek či iných zvierat. Nemáme na to povolenie ani personálne kapacity. Ak to robí niekto bez povolenia, porušuje zákon a neodborným zaobchádzaním môže ublížiť zvieraťu i sebe.

Odchyt psov zabezpečuje na území mesta Trenčín mestská polícia, podľa potreby spolu s veterinárom, ktorá môže uložiť majiteľovi zvieraťa blokovú pokutu.

 

!! Nebojte sa pomôcť psíkovi na ulici.

Ak nájdete psa, privolajte mestskú políciu.

Príde polícia s pracovníkom, ktorý má oprávnenie odchytávať psíkov, skontroluje čip a prevezme psa. Ak má pes čip a podľa čipu sa nájde majiteľ, pes putuje rovno domov. Ak sa majiteľ nenájde alebo pes nemá čip, putuje k nám.

Je vhodné, ak so psom počkáte na políciu, ale NIE JE TO NUTNÉ. Ak sa ponáhľate, nemusíte čakať.

 SO PSOM NIKAM NECHOĎTE, NEPREMIESTŇUJTE HO, NECESTUJTE S NÍM NIKAM, NEVYVÁŽAJTE HO Z MESTA

(keď nájdete mŕtvolu, tiež to nebudete robiť a nemusí Vám to nikto hovoriť, pes je dôkaz a môže poslúžiť aj na ďalšie dokazovanie v prípade potreby)

AK PSA NEVIETE CHYTIŤ, PRETOŽE SPLAŠENE BEHÁ, MUSÍTE PSA NAHLÁSIŤ NA MESTSKÚ POLÍCIU, KTORÁ MÔŽE PRÍSŤ AJ S VETERINÁROM, PSA MÔŽETE NAHLÁSIŤ AJ NA ŠTÁTNU POLÍCIU ZA PREDPOKLADU, ŽE OHROZUJE CESTNÚ PREMÁVKU.

Ak sa rozhodnete obísť políciu, psa nemôžeme oficiálne prijať, pretože nemá papier o tom, že bol nájdený. Keďže ani VY nemáte papier o tom, že ste ho našli, môže niekto na Vás podať trestné oznámenie za to, že ste:

  • si privlastnili cudziu vec (Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) - definícia "NEOPRÁVNENÉ UŽÍVANIE CUDZEJ VECI") alebo v krajnom prípade 
  • ukradli psa, neviete ako sa pes dostal na ulicu, čo bolo pred tým (definícia "KRÁDEŽ" podľa zákona).

Stretávame sa aj s tým, že pes je predmetom sporu pri rozvodoch a rozchodoch a ako jediný si to odskáče na vlastnej koži on. 

Čo ak ten nájdený pes niekoho pohryzie? Alebo spôsobí dopravnú nehodu? Kto je za neho zodpovedný?  VY!! Ak sa nechcete dostať do problémov (a dokazovať svoju nevinu a dobrý úmysel), treba OKAMŽITE nahlásiť stratu aj nájdenie. (Dodatočne Vám to nebude nikto veriť a nikto s Vami dodatočne nespíše zápisnicu)

TULÁCI V OBCI

Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. ap) zákona č. 39/2007 Z. z.
Akákoľvek iná manipulácia s odchytenými zvieratami (ak veterinárny lekár nerozhodne inak), alebo ich usmrtenie bezprostredne po odchyte, znamená nedodržanie požiadaviek zákona, za čo môžu byť udelené sankcie, prípadne vzniknúť až trestno–právne dôsledky (to zahŕňa aj umiestňovanie do vlastných záhrad, pivníc alebo bytov).

Školenia pre osoby, ktoré zabezpečujú odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc, organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia, ktorým je Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov (ďalej len „IVVL“), Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice. Zoznam odborne spôsobilých osôb pre odchyt zabehnutých a túlavých zvierat sa nachádza na internetovej stránke IVVL v Košiciach (http://www.ivvl.sk/ozz/zoznam_ozz.pdf).  (Novší zoznam zatiaľ uverejnený nebol. 10.09.2017)

ŠTÁTNA POLÍCIA

Štátnu políciu môžete k psovi privolať iba za predpokladu, že ohrozuje cestnú premávku. Platí to aj pre OBCE, aj pre MESTÁ a aj vtedy, ak sa pes nachádza na území, ktoré nie je pod správou miest a obcí. Inak treba kontaktovať starostu obce. Primátor miest týmto poveril mestskú políciu. V obciach nie je mestská polícia a touto úlohou sú poverení starostovia.

ZDROJ:
http://www.svps.sk/zakladne_info/OZN_TPO_2012.asp