DARUJTE 2% (3%) Z VAŠICH DANÍ NA DOBRÚ VEC

Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z. z. umožňuje platiteľom dane, aby sa rozhodli ako sa použijú 2 % z ich zaplatených daní. 

Každý mesiac sa Vám z výplaty strhávajú dane. Darujte 2% z tejto čiastky našim psíkom. V rámci daňového priznania stačí uviesť, že chcete darovať 2% neziskovej organizácii a to je celé. Nič naviac neplatíte.

AKÉ PODMIENKY TREBA SPLNIŤ

Poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2% (3%) môžete vtedy, ak ste súčasne splnili tieto podmienky:

  1. nemáte do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani z príjmov,
  2. vo vyhlásení ste určili len jedného prijímateľa podielu zaplatenej dane s uvedením príslušnej sumy,
  3. podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, pričom za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus.

KTO MÔŽE DAROVAŤ 3%?

Darovať 3 % môže fyzická osoba, ktorá dobrovoľnícky odpracovala viac ako 40 hodín. Nezáleží na tom, či ste to odpracovali u nás alebo pre inú vhodnú organizáciu. Vypočítajte si 3% z Vašich daní. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • ​Pokiaľ ste dobrovoľnícky pracovali u nás a chcete darovať 3% nám – oboznámte o tom vedúcu vopred. Poradí Vám, vydá príslušné potvrdenie a v prípade potreby pomôže s vyplnením príslušného tlačiva.
  • Pokiaľ ste dobrovoľnícky pracovali u nás a chcete darovať 3% inej organizácii – oboznámte o tom vedúcu vopred, aby Vám vydala príslušné potvrdenie, ktoré je potrebné doložiť k daňovému priznaniu alebo k tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“.
  • Pokiaľ ste dobrovoľnícky pracovali pre inú organizáciu a chcete 3% darovať nám: bude potrebné doložiť k daňovému tlačivu alebo k tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ nasledujúce potvrdenie, ktoré Vám vystavia v danej organizácii. Ako má vyzerať potvrdenie? (Je to príklad, formát sa môže mierne líšiť.) – UKÁŽKA TU!!

AKO TO FUNGUJE?

Daňové priznanie rieši Váš zamestnávateľ:

Zamestnávateľ (príp. účtovník) zvykne kontaktovať svojich zamestnancov. Vtedy dostanete od Vášho účtovníka vyplniť Žiadosť na vykonanie ročného zúčtovania dane. K žiadosti priložte všetky potrebné potvrdenia a zároveň uveďte, že chcete vystaviť Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona

Váš účtovník Vám následne vykoná ročné zúčtovanie dane. Ak máte nejaký preplatok alebo nedoplatok na dani, bude to riešiť individuálne. Následne dostanete od neho Potvrdenie o zaplatení dane. 

Na darovanie 2% je potrebné vyplniť nasledujúce tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. V tomto tlačive máte predvyplnené údaje o našom združení. Je potrebné vyplniť už iba údaje o Vás a to všetko nájdete v potvrdení, ktoré ste dostali od svojho zamestnávateľa.

Takto vyplnené tlačivo (vyhlásenie) spolu s potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa (originál) zanesiete do podateľne daňového úradu a je to hotovo.

Termíny

Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Vystaví Vám Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Do 30.04. doručte na daňový úrad vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Daňové priznanie podávate Vy:

Požiadajte svojho zamestnávateľa (zamestnávateľov) o vystavenie Potvrdenia o príjme za rok 2023. Vyplňte a podajte daňové priznanie. Pred koncom tlačiva je sekcia, kde sa uvádza názov združenia, ktorému chcete darovať 2%.

Potrebné údaje o našom združení sú:

Obchodné meno alebo názov
Občianske združenie Trenčiansky ÚTULOK

IČO
42152844

Aktuálne tlačivo na vyplnenie a podanie daňového priznania nájdete na stránke finančnej správy.

Termíny

Do 31.03. doručte na daňový úrad vyplnené daňové priznanie (so zaplateným nedoplatkom dane).

Viac podrobnejších informácií

AKTUALIZOVANÉ 29.01.2024

Na čo sme použili Váš príspevok v minulých rokoch?

Doručené príspevky nám každoročne pomáhajú uhradiť faktúry na veterine.

Sme tiež jediné združenie v Trenčíne, ktoré má k dispozícii vyhradené priestory pre túlavých psíkov. S tým sú však spojené aj ďalšie náklady, ktoré musíme platiť a tento príspevok nám pomáha aj tu.

V súčasnosti sa však snažíme zlepšiť prostredie, v ktorom žijú naši psíkovia. Podarilo sa nám postaviť novú budovu, ktorá slúži pre pripravovaný útulok v Trenčíne. Budovu už aktívne využívame a slúži aj psíkom. Máme tu k dispozícii menšiu miestnosť, v ktorej veterinárny lekár vykonáva základné úkony vrátane kastrácie psíkov. Okrem toho sú tu umiestnení psíkovia po operáciách, šteniatka či iné psy, ktoré nezvládajú mrazy. Z minuloročných príspevok sme financovali prerábku 8 psích kotercov. Avšak čakajú nás ešte zvyšné a na tie budeme potrebovať ďalšie financie. 

Ak chcete vidieť ako sa nám darí, môžete si pozrieť časovú os.

ČASOVÁ OS

Za každé jedno euro Vám úprimne ďakujeme.
Aj vďaka Vám môžeme pomáhať.