Podmienky spracúvania osobných údajov

Základné informácie

V tomto dokumente sú zhrnuté zásady a pravidlá spracúvania osobných údajov používateľov služieb občianskeho združenia Trenčiansky Útulok, so sídlom Inovecká 60, 911 01 Trenčín, IČO: 42152844 (ďalej len „OZ Trenčiansky Útulok“) poskytovaných prostredníctvom webovej stránky www.utulok-trencin.sk, www.facebook.com/trencianskyUtulokwww.facebook.com/groups/trencianskyUTULOK (ďalej len „služby“).

OZ Trenčiansky Útulok sa pri spracúvaní osobných údajov používateľov služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Počas registrácie používateľa potrebnej na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby:

a) slobodne udeľujete OZ Trenčiansky Útulok súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach spracúvania osobných údajov,
b) potvrdzujete, že vami vyplnené údaje sú správne a aktuálne,
c) potvrdzujete, že ste dosiahli vek 16 rokov alebo vám bol zákonným zástupcom poskytnutý súhlas so spracovaním vašich osobných údajov,
d) súhlasíte s uverejnením telefónneho čísla a/alebo emailu a mena v prípade inzercie na našich stránkach www.utulok-trencin.sk, www.facebook.com/trencianskyUtulokwww.facebook.com/groups/trencianskyUTULOK

Účel spracúvania osobných údajov

Pre používanie služieb OZ Trenčiansky Útulok je nevyhnutné poskytnutie a spracúvanie vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame:

a) za účelom kontaktovania a informovania vás o zmenách, novinkách a akciách súvisiacich s požadovanou službou alebo prevádzkou požadovanej služby,
b) za účelom analyzovania používania služieb, čo nám umožňuje skvalitňovať naše služby,
c) za účelom inzercie zvieraťa na stránkach www.utulok-trencin.sk, www.facebook.com/trencianskyUtulokwww.facebook.com/groups/trencianskyUTULOK
d) za účelom výberu vhodného kandidáta na adopciu zvieraťa,
e) za účelom priameho marketingu, vrátane emailových správ a cielenej reklamy, ktorý v súlade s recitálom 47 nariadenia predstavuje oprávnený záujem OZ Trenčiansky Útulok,
f) za účelom splnenia povinnosti OZ Trenčiansky Útulok vyplývajúcej z nariadenia, zákona a iných všeobecne záväzných predpisov,
g) za účelom oprávneného záujmu OZ Trenčiansky Útulok (ako je napríklad ochrana pred zneužitím služieb, ochrana pred trestnou činnosťou, oznamovanie, preukazovanie a poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní, alebo iný účel v rámci oprávneného záujmu)

Rozsah spracúvaných údajov

OZ Trenčiansky Útulok spracúva vaše osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracovania, a to nasledovne:

a) zasielanie newsletter prostredníctvom emailov

b) inzercia zvieraťa na stránkach www.utulok-trencin.sk, www.facebook.com/trencianskyUtulokwww.facebook.com/groups/trencianskyUTULOK

c) výber vhodného kandidáta na adopciu zvieraťa

d) ostatný prístup k službám

Súbory cookies

Podrobnejšie informácie

Dĺžka uchovávania osobných údajov

Osobné údaje ukladáme len po dobu potrebnú na plnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Po splnení účelu spracúvania vaše osobné údaje bezodkladne likvidujeme.

Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú bezpečne uložené, zabezpečené (aj pseudonymizované), spracované internými systémami OZ Trenčiansky Útulok a v niektorých prípadoch treťou stranou, v súlade s nariadením a zákonom.

Tretie strany sú viazané technicky a organizačne zabezpečiť sprístupnené údaje, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje k žiadnym iným účelom, ako k tým, ku ktorým sme im ich sprístupnili.

Tretie osoby, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom sú:

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Odvolanie súhlasu a ostatné práva

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.
Odvolaním súhlasu vám zároveň zaniká možnosť využívať služby, kde je možnosť spracúvania osobných údajov nevyhnutná pre funkčnosť služby.
Po odvolaní súhlasu dochádza zo strany OZ Trenčiansky Útulok k neodkladnému vymazaniu alebo anonymizácii vašich osobných údajov.
Medzi vaše ďalšie práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov patria: prístup k osobným údajom, oprava osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracovania osobných údajov, prenosnosť osobných údajov a namietanie spracovania osobných údajov.
Svoje práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov si môžete uplatniť kontaktovaním OZ Trenčiansky Útulok na adrese:

OZ Trenčiansky ÚTULOK
Inovecká 60
911 01 Trenčín

gdpr@utulok-trencin.sk

Dátum aktualizácie textu: 13.10.2020