Na základe Všeobecne záväzného nariadenie č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2002 o podmienkach držania psov v meste Trenčín​ platí: Každý držiteľ psa na území mesta Trenčín je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie.

Potrebné doklady

Evidenčný list psa (aktuálne tlačivo nájdete tu: www.trencin.sk/14854) – vyplnený priniesť osobne z dôvodu vydania evidenčnej známky Občiansky preukaz držiteľa psa Vybavuje: Klientske centrum MsÚ

Kontakt

Tel.: 032/6504 303 e-mail: zp.kc@trencin.sk Doba vybavenia: na počkanie

Poplatok

prihlásenie / odhlásenie psa z evidencie – bez poplatku náhradná evidenčná známka (pri strate) – 3,00 € – platí sa v pokladni MsÚ v hotovosti alebo bezhotovostne prostredníctvom platobných kariet

Na psíka adoptovaného od nás sa nevzťahuje daň za psa.

Zdroj informácií: www.trencin.sk (citované 25.5.2016)